Optimum Nutrition : Специјални формули

Пазарска количка

производи:0 бр.

Општа сума 0.00 MKD

Ракометното СП ка­ко Ју­гос­ла­ви­ја во ма­ло

Од дата: 18-06-12 г.

Ма­ке­до­ни­ја е ед­на од пет­те се­лек­ции од по­ра­неш­ни­те ју-прос­то­ри кои се пла­си­раа на прет­стој­но­то Свет­ско пр­вен­ство во Шпа­ни­ја. Не ус­пе­а­ја са­мо ра­ко­ме­та­ри­те на БиХ, кои за­гу­би­ја со 12 го­ла раз­ли­ка на пр­ви­от меч со Гер­ма­ни­ја.

Ср­би­ја и Хр­ват­ска обез­бе­ди­ја ди­рек­тно уче­ство врз ос­но­ва на плас­ма­нот во по­лу­фи­на­ле­то на пос­лед­но­то Ев­роп­ско пр­вен­ство, Сло­ве­ни­ја ос­тва­ри две по­бе­ди во дво­ме­чот со Пор­ту­га­ли­ја, но нај­го­ле­ма­та при­каз­на во овие ба­ра­жи е Цр­на Го­ра, ко­ја, пред­во­де­на од по­ра­неш­ни­от се­лек­тор на на­ши­те ра­ко­ме­тар­ки Зо­ран Кас­тра­то­виќ, ја ели­ми­ни­ра­ше Швед­ска и за прв­пат во сво­ја­та ис­то­ри­ја ќе иг­ра на СП.  
„Три­те кру­ни" мис­леа де­ка ќе мо­жат без Ким Ан­дер­сон, па ко­га по­бе­ди­ја на пр­ви­от меч со са­мо 22:21, во па­ни­ка го вра­ти­ја во ти­мот за ре­ван­шот во Под­го­ри­ца. Тоа се по­ка­жа за­доц­не­то, би­деј­ќи Цр­на Го­ра ус­пеа да сла­ви со 20:18, со го­лот на Ше­ва­ље­виќ на де­вет се­кун­ди до кра­јот. 
Мун­ди­ја­лот ќе по­ми­не без уш­те еден ле­во­рак бом­бар­дер, Фи­лип Ји­ха, от­ка­ко Чеш­ка бе­ше ели­ми­ни­ра­на од Ру­си­ја. 
Гер­ма­ни­ја, Пол­ска и Бе­ло­ру­си­ја беа во доб­ра по­зи­ци­ја си­но­ќа да го за­ве­рат сво­јот плас­ман на СП, со што бе­ше за­ок­ру­же­на ев­роп­ска­та пос­та­ва, а во на­ред­ни­те се­дум де­на ќе се до­би­јат и три­те прет­став­ни­ци на Аме­ри­ка и еден на Оке­а­ни­ја.
УЧЕС­НИ­ЦИ НА СП:
ЕВ­РО­ПА: Шпа­ни­ја (до­ма­ќин), Фран­ци­ја (пр­вак), Дан­ска, Ср­би­ја, Хр­ват­ска (од ЕП 2012), Ру­си­ја, Сло­ве­ни­ја, Цр­на Го­ра, Ун­га­ри­ја, МА­КЕ­ДО­НИ­ЈА, Ис­ланд (од ба­ра­жи­те).
АФ­РИ­КА: Ту­нис, Ал­жир, Еги­пет.
АЗИ­ЈА: Јуж­на Ко­ре­ја, Ка­тар, Са­у­ди­ска Ара­би­ја. 

Tyxo.bg counter